Integritetspolicy Föräldrakooperativet Bullerbyn i Lerum

Behandling av personuppgifter och integritet
Upprättad 2018-05-25.

Syfte

Bullerbyn värnar om din integritet och har därför upprättat en policy gällande hantering av personuppgifter. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att vi bara behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna bedriva vår verksamhet och uppfylla lagkrav.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och lag samt gentemot våra medlemmar. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Förskola/skola

 • Elevens namn och kontaktuppgifter ex. adress, email, telefonnummer
 • Elevens personnummer
 • Namn och kontaktuppgifter till anhöriga ex. adress, email, telefonnummer
 • Information relaterad till verksamhet
 • Foton / Filmer

Föreningen

 • Namn och kontaktuppgifter till anhöriga ex. adress, email, telefonnummer
 • Yrke
 • Signatur
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Vilken information samlas in automatiskt när du besöker våra webbplatser?

Vi (och tredjeparts tjänsteleverantörer som vi anlitar) använder cookies och andra verktyg för att automatiskt samla in information om dig när du använder vår webbplats. De typer av data som samlas in automatiskt kan innehålla:

 • Information om vilken typ av webbläsare du använder
 • Användarbeteende och information om de webbsidor du har tittat på
 • Din IP-adress
 • Språket som anges i din webbläsare
 • Din geografiska plats
 • Din nätoperatör

För vilka syften behandlas personuppgifter?

Bullerbyn strävar efter att följa gällande lagar och regler för integritet och dataskydd. Exempel på syften med behandlingen av personuppgifter:

 • Att följa lagkrav eller myndighetskrav
 • För administration
 • För ändamål kopplade till utbildningsverksamhet
 • För statistik

På vilka legala grunder behandlas personuppgifter?

Bullerbyn behandlar personuppgifter där det finns en laglig grund för ändamålet. Dessa är:

Databehandling enligt lagkrav
Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av oss.

Databehandling för uppfyllande av avtal
Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede.

Databehandling enligt berättigat intresse
Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse.

Samtycke till databehandling
Personuppgifter kan behandlas efter samtycke av den registrerade. Innan samtycke lämnas ska den registrerade informeras i enlighet med denna sekretesspolicy.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. I så fall kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter eller erhålla ny information, förutsatt att detta inte är nödvändigt för att våra skyldigheter uppfylls enligt avtal eller lag. Observera att återkallande av ditt samtycke innebär att vi inte kan uppfylla de skyldigheter vi har gentemot dig.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register eller myndigheter
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vad har du som registrerad för rättigheter?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig s.k. registerutdrag. Du har också rätt att:

 • få felaktiga personuppgifter korrigerade
 • begära att vi raderar dina personuppgifter, med undantag för att dessa behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller om uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • utöva din rätt till dataportabilitet
 • motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter
 • återkalla ditt samtycke

Om du vill åberopa några av dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem framtagna med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje land.

Ansvar

Bullerbyn är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Om vi anlitar personuppgiftsbiträden för att behandla personuppgifter på dina vägnar, är vi fullt ansvariga gentemot dig för dessa personuppgiftsbiträden.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om denna policy eller om hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

info@bullerbynlerum.se